Szentes rövid története

Szentes város Csongrád megyében, a Tisza és a Körös folyót összekötõ Kurca csatorna partjai mentén terül el. A város fekvése lehetõvé teszi a közúton, a vasúton, a vízi úton, sõt a légi úton való megközelítést is. A településtõl 50 km-re helyezkedik el Szeged város, a megye központja.

A környék a jellegzetes alföldi táj képét mutatja. A Tisza holtágai, árterületei és a szikes puszták, legelõk élõvilága miatt Szentes kiváló apróvadas vadászterület, sõt az itt élõ õzállomány is messze földön híres. Geotermikus energiában Közép-Európa leggazdagabb vidéke. 32 termálkút mûködik, amelyek 1700-3250 méteres mélységbõl hozzák felszínre a 70-96 Celziuszfok hõmérsékletû, gyógyhatású vizet. Ez a hatalmas energiaforrás meghatározó a környék mezõgazdaságára, iparára, kultúrájára.

A város és környéke rendkívül gazdag régészeti emlékekben. A közeli Tûzkövesen találták az újkõkori tiszai kultúra legjelentõsebb idolját, egy égetett agyagszobrot, a "Sarlós isten"-t. Leletekben gazdag idõszak a népvándorlás kora is. A germán népcsoportba tartozó gepidák által alapított királyság tárgyi emlékeit - fõként ékszereket és fegyvereket - õrzi a helyi Koszta József Múzeum.

Városunk õsidõk óta lakott hely. Az elsõ ember kb. hétezer évvel ezelõtt telepedett meg a mai város helyén, a Kurca vízmentes szigetein. A honfoglaláskor (896) Ond vezér népe költözött erre a tájra. A létrejött település kun és tatár betörések következtében többször elpusztult, de mindannyiszor újraéledt hamvaiból, elsõsorban a Tiszán átvezetõ böldi rév stratégiai és kereskedelmi súlya miatt. Nevét a Szente-Mágocs családtól kapta, SCENTHUS alakban 1332-ben jelent meg elõször egy oklevélben. A török hódoltság idején, 1564-ben I. Ferdinánd király adománylevele már mezõvárosként (oppidium) említette, rövidesen azonban ismét elpusztult.

A török kiûzése után elõbb kincstári birtok lett, majd a báró Harruckern család tulajdonába került. 1730-ban városi és vásártartási jogot kapott. Ekkor jelent meg a város pecsétjén, késõbb címerén a pálmafa-szimbólum, amely a szentesi nép szívós élni akarását és örökös megújulását fejezi ki.

A 18. század és a 19. század eleje a folytonos gyarapodás idõszaka volt. 1836-ban a város úrbéres lakossága örökváltsági szerzõdést kötött földesuraival, biztosítva ezzel a polgári fejlõdés lehetõségét. Az 1867. évi kiegyezés körül és után - noha a környék alapvetõen mezõgazdasági jellegû maradt - élénk iparosodás indult meg. Gõzmalmok, fûrésztelepek, téglagyárak épültek. Szentes 1878-ban Csongrád vármegye székhelye lett, és ezáltal felgyorsult a városiasodás.

Az elsõ világháborúig lezajlott a Tisza teljes ármentesítése, új középületeket emeltek (felépült pl. a Vármegyeháza, a Gimnázium, a Városháza, a Bíróság, a szálloda és a kórház), mûúthálózat, vasúti Tisza-híd épült, szilárd burkolatú utcák, csatornák készültek, bevezették a villanyvilágítást. Ezekkel a nagyszabású munkálatokkal összefüggésben erõs vállalkozói és értelmiségi, illetve ipari és földmunkás (kubikus) rétegek alakultak ki. A két világháború között a gazdasági növekedés lelassult, viszont jelentõs fejlõdés következett be a mûvelõdésben és a társadalmi életben. A város természetes fejlõdését a második világháború szakította meg.

1945 után a gazdaság újjáépítése viszonylag gyorsan lezajlott, ám az ezt követõ években a gazdaság, a társadalom és a kultúra elszürkült. Változást az 1956-os forradalmat követõen a mezõgazdasági kollektivizálás és a központi ipartelepítési politika hozott, hiszen ezek hatására figyelemre méltó eredmények születtek. A város mezõgazdasági és ipari termékei keresettek lettek a keleti és a nyugati piacokon egyaránt. Az 1990-ben elkezdõdött magyarországi átalakulás a helyi gazdasági élet átrendezõdését indította el, de a település továbbra is alapvetõen mezõgazdasági jellegû maradt.

 

Szentes Helyismereti Kézikönyve
http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/index.htm